บรรยากาศการเรียนการสอน

TECHNOLOGY FOR EDUCATION

Play Video

บุคลากร

คุณครูนฤมล กาญจนปัญจพล
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูวัลยา แจ้งมงคล
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูนิรมล บุษปวณิช
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูวาสนา สกุลจิตรานนท์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูจุไรรัตน์ จิระธาดาการ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูจันจิรา หวัดแท่น
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูชญานี รัตนรอด
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูปรียาภรณ์ เพ็ญสุขใจ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูปฐมาพร มิ่งเจริญวงศ์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูศุภกร เลิศอมรมีสุข
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูเปรมฤดี เซ่งยี่
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูสุนีรตัน์ วงศ์พานิช
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux